Dermatology DDx Deck To Go! Định dạng duy nhất của Dermatology DDX Deck cung cấp cho bạn một công cụ chẩn đoán hoàn toàn di động, thuận tiện để so sánh các chẩn đoán trực quan mà không cần phải lật qua lại giữa các trang khác nhau. 

Mỗi thẻ nhiều lớp bao gồm hình ảnh đầy đủ màu sắc và thông tin về một chẩn đoán cụ thể , cũng như các tham chiếu chéo (DDx-refs) cho các chẩn đoán tiềm năng khác. 

Kích thước nhỏ để đặt trong túi, đây là tài liệu tham khảo hoàn hảo cho những người ở tuyến đầu của chẩn đoán da liễu!

 

 


Các tính năng chính Dermatology DDX Deck

  • Có được những hướng dẫn đáng tin cậy, thực tế và hiệu quả về chẩn đoán và điều trị 160 bệnh rối loạn da liễu phổ biến nhất, cùng với các mẹo lâm sàng được trình bày bởi các chuyên gia.
  • Nhanh chóng truy cập tất cả các thông tin bạn cần để chẩn đoán chính xác nhất, giáo dục bệnh nhân.

 

Mục lục chuẩn đoán da liễu :

 

TOPICAL THERAPY
1. Basic principles of treatment
2. Topical corticosteroids

ECZEMA
3. Acute eczematous inflammation
4. Rhus dermatitis (poison ivy, poison oak, poison sumac)
5. Subacute eczematous inflammation
6. Chronic eczematous inflammation
7. Lichen simplex chronicus
8. Hand eczema
9. Asteatotic eczema
10. Chapped, fissured feet
11. Allergic contact dermatitis
12. Irritant contact dermatitis
13. Fingertip eczema
14. Keratolysis exfoliativa
15. Nummular eczema
16. Pompholyx
17. Prurigo nodularis
18. Stasis dermatitis
19. Venous leg ulcers
20. Atopic dermatitis
21. Autosomal dominant ichthyosis vulgaris
22. Keratosis pilaris
23. Pityriasis alba

URTICARIA
24. Acute urticaria
25. Chronic urticaria
26. Physical urticaria
27. Angioedema
28. Mastocytosis (urticaria pigmentosa)
29. Pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy

ACNE, ROSACEA, AND RELATED DISORDERS
30. Comedone acne
31. Pustular acne
32. Cystic acne
33. Perioral dermatitis
34. Rosacea (acne rosacea)
35. Hidradenitis suppurativa

PSORIASIS AND OTHER PAPULOSQUAMOUS DISEASES
36. Psoriasis: hands and feet
37. Psoriasis: lesions
38. Psoriasis: nails
39. Psoriasis: special forms
40. Seborrheic dermatitis
41. Grover disease (transient acantholytic dermatosis)
42. Pityriasis rosea
43. Lichen planus
44. Lichen sclerosus
45. Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta (Mucha-Habermann disease)

BACTERIAL INFECTIONS
46. Impetigo
47. Cellulitis
48. Folliculitis
49. Pseudofolliculitis barbae
50. Furuncles and carbuncles
51. Pseudomonas folliculitis
52. Otitis externa

SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS
53. Syphilis
54. Chancroid
55. Genital warts
56. Genital herpes simplex
57. Pubic lice
58. Molluscum contagiosum

VIRAL INFECTIONS
59. Warts (verruca vulgaris)
60. Flat warts
61. Plantar warts
62. Molluscum contagiosum
63. Herpes simplex (cold sores, fever blisters)
64. Varicella (chicken pox)
65. Herpes zoster (shingles)
66. Hand, foot, and mouth disease

FUNGAL INFECTIONS
67. Candidiasis (moniliasis)
68. Candidal balanitis
69. Candidiasis (diaper dermatitis)
70. Candidiasis of large skin folds (candidal intertrigo)
71. Tinea versicolor
72. Tinea of the nails
73. Angular cheilitis
74. Cutaneous fungal infections (tinea)
75. Tinea of the foot
76. Tinea of the groin
77. Tinea of the body
78. Tinea of the hand
79. Tinea incognito
80. Tinea of the scalp
81. Tinea of the beard

EXANTHEMS AND DRUG REACTIONS
82. Non-specific viral rash
83. Erythema infectiosum
84. Cutaneous drug eruptions

HYPERSENSITIVITY SYNDROMES AND VASCULITIS
85. Erythema multiforme
86. Stevens-Johnson syndrome
87. Erythema nodosum
88. Cutaneous small vessel vasculitis (hypersensitivity vasculitis)
89. Henoch-Schönlein purpura
90. Schamberg disease (Schamberg purpura)
91. Sweet syndrome

INFESTATIONS AND BITES
92. Scabies
93. Head lice (pediculosis)
94. Bee and wasp stings
95. Lyme disease
96. Rocky Mountain spotted fever
97. Flea bites
98. Cutaneous larva migrans

VESICULAR AND BULLOUS DISEASES
99. Dermatitis herpetiformis
100. Pemphigus vulgaris
101. Pemphigus foliaceus
102. Bullous pemphigoid

CONNECTIVE TISSUE DISEASES
103. Chronic cutaneous lupus
104. Acute cutaneous lupus erythematosus
105. Dermatomyositis
106. Scleroderma
107. Morphea

LIGHT-RELATED DISEASES AND DISORDERS OF PIGMENTATION
108. Sun-damaged skin, photoaging
109. Polymorphous light eruption
110. Porphyria cutanea tarda
111. Vitiligo
112. Idiopathic guttate hypomelanosis
113. Lentigo, juvenile lentigo, solar lentigo
114. Melasma (chloasma, mask of pregnancy)

BENIGN SKIN TUMORS
115. Seborrheic keratosis
116. Skin tags
117. Dermatofibroma
118. Keloids and hypertrophic scars
119. Keratoacanthoma
120. Nevus sebaceus
121. Chondrodermatitis nodularis helicis
122. Epidermal cyst
123. Pilar cyst
124. Sebaceous hyperplasia
125. Syringomas

PREMALIGNANT AND MALIGNANT NON-MELANOMA SKIN TUMORS
126. Basal cell carcinoma
127. Actinic keratosis
128. Squamous cell carcinoma
129. Bowen disease
130. Leukoplakia
131. Cutaneous T-cell lymphoma
132. Paget disease of the breast
133. Extramammary Paget disease
134. Cutaneous metastasis

NEVI AND MALIGNANT MELANOMA
135. Nevi, melanocytic nevi, moles
136. Atypical mole syndrome (dysplastic nevus syndrome)
137. Malignant melanoma, lentigo maligna
138. Melanoma mimics
139. Congenital melanocytic nevi

VASCULAR TUMORS AND MALFORMATIONS
140. Hemangiomas of infancy
141. Vascular malformations
142. Cherry angioma
143. Angiokeratoma
144. Venous lake
145. Pyogenic granuloma
146. Kaposi sarcoma
147. Telangiectasias
148. Spider angioma (nevus araneus)

HAIR AND NAIL DISEASES
149. Androgenic alopecia (male pattern baldness)
150. Androgenic alopecia in women (female pattern hair loss)
151. Alopecia areata
152. Trichotillomania
153. Fungal nail infections
154. Nail diseases:
a. Psoriasis
b. Acute and chronic paronychia, Pseudomas, infection, white spots or bands
c. Ridging and beading, habit tic deformity, onycholysis, distal plate splitting
d. Digital mucous cyst, nevi and melanoma, subungual hematoma

NEONATAL DISEASE
155. Erythema toxicum neonatorum
156. Miliaria
157. Cutis marmorata

CUTANEOUS MANIFESTATIONS OF INTERNAL DISEASE
158. Acquired cutaneous paraneoplastic syndromes
159. Inherited cutaneous paraneoplastic syndromes
160. Acanthosis nigricans
161. Neurofibromatosis
162. Tuberous sclerosis
163. Granuloma annulare
164. Necrobiosis lipoidica
165. Pyoderma gangrenosum
166. Lasers in dermatology
167. Leishmaniasis
168. Leprosy (Hansen Diseases)

 

 

Thông tin tác giảBởi Thomas P. Habif , MD, Giáo sư phụ trợ (Da liễu), Khoa Phẫu thuật, Trường Y khoa Geisel tại Trung tâm Y tế Dartmouth và Dartmouth-Hitchcock, Hanover và Lebanon, New Hampshire, Hoa Kỳ; James L. Campbell, Jr. , MD, MS, Phó giáo sư phụ trách (Da liễu), Khoa Phẫu thuật, Trường Y khoa Geisel tại Trung tâm Y tế Dartmouth và Dartmouth-Hitchcock, Hanover và Lebanon, New Hampshire, Hoa Kỳ; M. Shane Chapman , MD, Phó Giáo sư (Da liễu), Khoa Phẫu thuật, Trường Y khoa Geisel tại Trung tâm Y tế Dartmouth và Dartmouth-Hitchcock, Hanover và Lebanon, New Hampshire; James GH Dinasm, MD, Phó giáo sư lâm sàng của Khoa Phẫu thuật (Khoa Da liễu), Trường Y khoa Geisel tại Trung tâm Y tế Dartmouth và Dartmouth-Hitchcock, Hanover và Lebanon; Trợ lý lâm sàng Giáo sư Da liễu tại Đại học Connecticut; New Hampshire, Hoa Kỳ và Kathryn A. Zug , MD, Giáo sư Phẫu thuật (Da liễu), Khoa Phẫu thuật, Trường Y khoa Geisel tại Trung tâm Y tế Dartmouth và Dartmouth-Hitchcock, Hanover và Lebanon, New Hampshire, Hoa Kỳ
Dấu ấnSaunders
Cắt65w mm x 260h mm
Trang342
Ngày xuất bản11-12-2012